Programa 2015-2019

Ací podeu consultar el pacte de govern per a Sagunt suscit per Compromís, ADN Morvedre i EUPV.

PRINCIPIS PROGRAMÀTICS I ORGANITZACIÓ PER A UN ACORD DE GOVERN A SAGUNT

El nou ajuntament ha de basar-se en principis de transparència en la informació, delegació de les funcions, corresponsabilitat en la gestió, control i seguiment de programa i dels acord, reactivant la normalització lingüística administrativa, cultural i educativa del nostre poble.

El Grup de Govern es compromet a ampliar la participació ciutadana en aquells àmbits en que encara no s'ha actuat i a revitalitzar els Consells Sectorials, modificant o incorporant el seu funcionament en la Carta de Participació Ciutadana. En un termini raonable i fixat prèviament, hauran de fer-se efectiva la constitució de tots estos òrgans de consulta i participació.

Els regidors elaboraran un pla de treball i funcionament per a la seua àrea, que seran coneguts per tot el Grup de Govern i disposaran de horaris d'atenció als ciutadans, que seran públics.

El grup de govern estarà composat per la persona que ostenta l'alcaldia i els regidors/es de tots els grups que donen suport al Govern Municipal.

Este Grup de Govern haurà de trobar-se almenys quinzenalment: és a dir, com a mínim duran a terme una reunió mensual amb tots els components i una reunió mensual amb els portaveus, per tal de coordinar la política municipal i preparar plens i comissions. En estes reunions hi haurà un secretari d'actes que deixarà constància dels acords presos.

Estem disposats, si cal, a establir un règim disciplinari intern per aquells components del Grup de Govern que no s’hi presenten injustificadament als òrgans de govern i per als regidors/es amb delegacions que facen deixadesa de la dedicació a la seua àrea.

Es constituirà una comissió de seguiment, no formada per regidors, per al control i seguiment del programa i pacte municipal, per a decidir sobre temes no contemplats al pacte o per a la resolució de conflictes que puguen plantejar-se. La seua composició i funcions es determinarà posteriorment.