La LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, coneguda com LOTUP, incorpora la figura d’Infraestructura Verda com a una figura d’ordenació per tal de preservar territoris d’importància estratègica per distints valors, com el de prevenció de riscos naturals i la preservació dels sistemes d’espais lliures i elements de valor ambiental.

La Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, defineix com a Terreny Forestal Estratègic distints espais del nostre terme municipal i formen una unitat ambiental amb els veïns Monts d’Utilitat Pública que existeixen al Terme Municipal de Sagunt.

Estos espais forestals de la part baixa de la Serra Espadà, suposen un espai natural d’elevat valor ambiental. Estan ubicats sobre les muntanyes que recarreguen l’aqüífer a la part baixa del riu Palància i també de la Font de Quart i la Marjal d’Almenara. En algunes d’estes muntanyes s’ubiquen, a més, altres valors d’importància patrimonial com jaciments arqueològics i construccions etnogràfiques. No cal oblidar que estos espais també desenvolupen la funció de protecció front a inundacions i avingudes, tan comuns al nostre territori, que cobra especial importància a les capçaleres de barrancs i torrents.

A més, cal recordar, la potencialitat d’estos espais forestals municipals i privats, com a connectors ambientals que permeten els desplaçaments d’espècies vegetals i animals, i a la seua vegada configuren un suport excepcional per a activitats socials, turístiques i d’esbarjo. Estos nous usos permeten una progressiva implantació d’activitats que tendeixen a la diversificació econòmica i l’apertura de nous mercats de treball compatibles i dependents del valor mediambiental d’un lloc.

Per últim, cal assenyalar que la potencialitat d’estos espais de valor natural entra en conflicte amb la previsió de que augmenten les pressions antròpiques sobre els mateixos. A la seua vegada, els aprofitaments forestals i privatius de terrenys comunals, o particulars, no queden definits de mode concret dins un catàleg de possibles usos, existint diversitat de normativa per a cadascun dels tipus de terreny forestal, amb contradiccions aparents respecte dels aprofitaments i la conservació dels espais.

Per tot açò es fa necessària l’elaboració d’un document similar al PRUG dels Parcs Naturals, per als espais en qüestió; motiu pel qual, es proposa l’adopció dels següents

 

 

ACORDS:

 

1.- Instar a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori  i a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a desenvolupar les figures de gestió d’usos i aprofitaments del territori estratègic forestal, existent entre la Serra Calderona i Espadà i les masses d’aigua de la marjal d’Almenara, zona baixa del Palància i devesa de Soneja.

 

2.- Instar, igualment, a ampliar l’extensió de les zones catalogades com a forestals estratègiques, cap als espais que fomenten la connexió ambiental entre parcs naturals, zones humides i zones de valor ambiental associades a espais urbans (barrancs, cursos fluvials, corredors terrestres, etcètera).

 

3.- Instar, igualment, a incloure les zones forestals estratègiques dins la xarxa d’Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana, potenciant a les mateixes les activitats que preserven els valors mediambientals i d’esbarjo.

 

4.- Estudiar el desenvolupament administratiu de la figura de protecció ambiental que escaiga, com per exemple la de Paratge Natural Mancomunat o figura equivalent per tal de facilitar la gestió unitària i àgil de les zones amb similars característiques, i diversitat de termes municipals.

 

5.- Traslladar estos acords a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural.