MOCIÓ 8 DE MARÇ 2017

El 8 de Març és el dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació de la igualtat i de l’equitat entre dones i homes.

En els darrers temps, amb l’excusa de la crisi econòmica ens han portat cap a una situació de desigualtat cada volta major, a una feminització de la precarietat i a una pèrdua de drets de ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats. Les retallades econòmiques han suposat un atac directe contra el procés d’igualtat entre dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones dependents, etc. són qüestions que assumeixen habitualment les dones quan les institucions públiques no les cobreixen o resolen en la seua totalitat.

En eixe sentit el nou govern de la Generalitat Valenciana ha posat en marxa mesures per a recuperar estos drets perduts fonamentals, en especial en l’àmbit educatiu amb accions formatives permanents que abasten aspectes com: Tallers permanents a Secundària dirigits a joves, així com l’oferta de tallers educatius per a pares i mares tant a les AMPES com als ajuntaments.

A més s’ha incorporat la figura de la coordinadora d’igualtat als centres escolars, i s’ha incrementat el nombre de centres on s’imparteix el Cicle Formatiu Superior de Promoció de la Igualtat de gènere.

En l’àmbit social, dues importants fites podrien ser ajudes per al foment de la igualtat i l’associacionisme de dones: la municipalització de la xarxa d’agents d’igualtat i la seua ampliació en 2017 al doble d’agents.

En quant a l’aplicació de la llei de la dependència, la Generalitat ha augmentat en un 62% el pressupost per als Serveis socials municipals base i d’atenció a la dependència, apostant clarament per la municipalització dels serveis per fer-los més pròxims i més eficients. D’aquesta manera, la curade les persones amb dependència que tradicionalment assumeixen les dones, torna a ser un assumpte de drets ciutadans.

La pobresa té rostre de dona. L’escletxa salarial continua estant per damunt del 25%, els llocs de presa de decisions estan ocupats bàsicament per homes i les tasques de cura i la llar són les pitjors remunerades -o no ho són en absolut- i són assumides majoritàriament per dones. Per trencar amb el cercle de l’empobriment la Genereralitat Valenciana ha creat una Mesa per a lluitar contra la feminització de l’empobriment, així com la igualtat laboral i salarial amb entitats, sindicats i experts, orientada a dissenyar l’estratègia del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social en aquesta matèria.

És evident que l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes, de l’Estat Espanyol, i la Llei 9/2003 per a la Igualtat entre Dones i Homes de la Generalitat Valenciana, no han obtingut els resultats esperats i per eixa raó, s’ha desenvolupat la Mesa per a l’estudi, avaluació i millora de la Llei integral de la violència de gènere, per tal de corregir les mancances de les lleis o la seua aplicació.

A més a la nostra societat continuen sent molt presents els prejudicis sexistes, que adjudiquen rols estereotipats i tradicionals a dones i a homes, i que són la causa de la reproducció de la desigualtat, de la manca de respecte a la llibertat de les dones, dels comportaments discriminatoris davant la diversitat de gènere i en els quals es fonament la violència contra les dones.

Les corporacions locals, per ser les administracions més properes a la ciutadania, tenim una gran responsabilitat en l’aplicació i seguiment d’aquestes lleis per fomentar d’una societat més igualitària i més justa.Les institucions públiques, dins les seues competències han de promoure la igualtat de les dones, defensar els seus drets i ser un referent en la lluita per la igualtat,en la que encara queda molt per fer

És per això que proposem els següents acords,

1. La implantació del Servei Municipal d’Atenció Integral a les Dones amb persones professionals expertes en igualtat de gènere i prevenció de violència masclista, que o bé estiga directament vinculat a l’alcaldia o amb l’estructura més adient per fer un treball transversal a totes les àrees del treball municipal, per introduir en totes les polítiques proposades i en totes les accions la perspectiva de gènere. És des d’on s’han de promoure i coordinar totes les polítiques de promoció de la igualtat i l’equitat de gènere, per la qual cosa no es tracta d’atendre les qüestions d’emergència social, que són un àmbit específic i no exclusiu per a les dones, sinó de desenvolupar accions per eliminar entrebancs, educar, transformar en igualtat. Dotació propia de personal suficient

2. Desenvolupament del Pla d’Igualtat d’Oportunitats Municipal. L’elaboració d’un pla d’igualtat és imprescindible per al compliment de les lleis, però aquest pla ha de traduir-se en projectes concrets que incidisquen tant en el propi ajuntament com en la ciutadania. Cal comptar amb la participació de la ciutadania en l’elaboració del pla per tal d’afavorir la implicació en les mesures. Caràcter plurianual

3. Designar una persona responsable que donarà periòdicament compte al ple, elaborant informes anuals sobre l’acompliment del dit pla, que seran presentats en finalitzar l’any. L’informe d’avaluació del pla d’igualtat municipal es presentarà anualment al plenari municipal

4. Elaboració dels pressupostos amb perspectiva de gènere. Això implica que el disseny de les nostres actuacions municipals han de tindre aquesta perspectiva, és a dir, hem de tindre en compte com afectarà les dones totes les decisions, accions o omissions, en el desenvolupament de la seua vida quotidiana i en la garantia i en l’exercici dels seus drets. Cada despesa afecta, cada despesa pot contribuir a la igualtat o perpetuar la desigualtat.l
És necessari iniciar l’anàlisi dels pressupostos per poder prendre decisions sobre el repartiment dels recursos des d’una perspectiva de gènere de forma transversal, que implique totes les àrees. Per tant, no és tracta sols de tindre partides pressupostàries específiques, sinó d’adquirir la informació i la capacitació per fer-ho i aplicar-ho a tot el pressupost municipal. Transparència en els resultats

5. L’Ajuntament realitzarà accions concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats de dones i homes dins l’àmbit laboral i això vol dir que:

a) A les ofertes d’ocupació públiques municipals s’ha de garantir la paritat.
b) A les adjudicacions i a la contractació de serveis de l’Ajuntament amb empreses s’establirà com a criteri prioritari que l’empresa faça seguiment un pla d’igualtat i valorarà el seu grau d’acompliment.
c) L’ajuntament inclourà clàusules socials amb perspectiva de gèneres en totes les seues contractacions, subvencions o convenis i establirà els mitjans adequats per tal de garantir el seu acompliment

6. El llenguatge és un element fonamental de la construcció de les categories socials, per això l’Ajuntament establirà un manual d’ús de llenguatge no sexista, que s’haurà d’acomplir a tota la seua activitat i a tots els nivells de comunicació. Es facilitarà formació i es proporcionaran eines informàtiques que ajuden a acomplir aquest objectiu de forma adequada

7. L’Ajuntament assumirà la tasca educadora i transformadora, i per això es compromet a desenvolupar al llarg de l’any formació específica per al funcionariat en matèria d’igualtat, campanyes específiques adreçades a diversos col·lectius i edats i que tinguen com a principal objectiu l’eliminació de prejudicis sexistes, i també aprofitar festes, celebracions, programacions culturals i lúdiques, etc. per fer tasca, i a ser coherent en les seues actuacions. També s’hauran de realitzar accions per promoure l’apoderament de les dones, així com fomentar la seua participació en la presa de decisió en l’àmbit públic.

8. Demanar la derogació de la LOMQE, Llei orgànica 8/2013 per la millora de la qualitat educativa; pels seus principis contraris a la igualtat, així com la paralització del seu calendari d’aplicació.

9. Dotació pressupostària per a totes les propostes del present acord.

Arxivat en: ajuntament, Plens Sagunt

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *